อาจารย์


ศศ.บ. (การจัดการท่องเที่ยว)

www.elic.ssru.ac.th/siripen_yi

อาจารย์ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

www.elic.ssru.ac.th/sakul_ja

าจารย์สกุล จริยาแจ่มสิทธิ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว


อาจารย์รจนารถ วรมนตรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

www.elic.ssru.ac.th/yanika_ch

อาจารย์ญาณิกา ชื่นตะโก
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 


อาจารย์สุภัคศิริ ปราการเจริญ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว